和潘大卿芍药二首 其二

吴芾[宋]

和潘大卿芍药二首 其二原文赏析

拂拂轻黄染御衣,出羣标韵异繁枝。
此身已分京华隔,不谓天香尚许披。

和潘大卿芍药二首 其二拼音版

fú fú qīng huáng rǎn yù yī, chū qún biāo yùn yì fán zhī
cǐ shēn yǐ fēn jīng huá gé, bù wèi tiān xiāng shàng xǔ pī

和潘大卿芍药二首 其二韵律

仄仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网