诸公和诗再用前韵

王十朋[宋]

诸公和诗再用前韵原文赏析

屏间观画颐频支,想像风味哦新诗。
火山太早反遭駡,陈紫未显谁称奇。
气禀南方君子土,不近长安帝王圃。
安排名字知何人,误与牡丹同入谱。
泉南老守思故山,荔熟我去谁后先。
但愿丁香一株熟,添入药裹痊痰{疒延}。
平生梦寐南州果,瘦腹如蝉消几颗。
明年何处饤杯盘,雁荡山前月流火。

诸公和诗再用前韵拼音版

píng jiān guān huà yí pín zhī, xiǎng xiàng fēng wèi ó xīn shī
huǒ shān tài zǎo fǎn zāo mà, chén zǐ wèi xiǎn shuí chēng qí
qì bǐng nán fāng jūn zǐ tǔ, bù jìn cháng ān dì wáng pǔ
ān pái míng zì zhī hé rén, wù yǔ mǔ dān tóng rù pǔ
quán nán lǎo shǒu sī gù shān, lì shú wǒ qù shuí hòu xiān
dàn yuàn dīng xiāng yī zhū shú, tiān rù yào guǒ quán tán nè yán
píng shēng mèng mèi nán zhōu guǒ, shòu fù rú chán xiāo jǐ kē
míng nián hé chǔ dìng bēi pán, yàn dàng shān qián yuè liú huǒ

诸公和诗再用前韵韵律

○○○仄平平平,仄仄平仄平平平。
仄平仄仄仄平仄,平仄仄仄平○平。
仄仄平平平仄仄,仄仄○平仄○仄。
平平平仄平平平,仄仄仄平平仄仄。
平平仄仄○仄平,仄仄仄仄平仄平。
仄仄平平仄平仄,平仄仄仄平平平。
平平仄仄平平仄,仄仄○平平仄仄。
平平平仄仄平平,仄仄平平仄平仄。

66068诗词网