参政大资毗陵张公輓诗十首 其八

周麟之[宋]

参政大资毗陵张公輓诗十首 其八原文赏析

绿野裴公趣,东山谢傅心。
林泉幽梦断,花柳旧溪深。
瀹茗风生腋,飞觞月满襟。
向来亲几杖,犹想听高吟。

参政大资毗陵张公輓诗十首 其八拼音版

lǜ yě péi gōng qù, dōng shān xiè fù xīn
lín quán yōu mèng duàn, huā liǔ jiù xī shēn
yuè míng fēng shēng yè, fēi shāng yuè mǎn jīn
xiàng lái qīn jǐ zhàng, yóu xiǎng tīng gāo yín

参政大资毗陵张公輓诗十首 其八韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

66068诗词网