夜坐有感

刘应时[宋]

夜坐有感原文赏析

躬耕谷口未为贫,安得生涯似子真。
平日固知穷有鬼,年来更觉老欺人。
短檠颇怯蝇头字,蠹简时揩鼠迹尘。
儿女岂知黄卷乐,苦嫌无补废精神。

夜坐有感拼音版

gōng gēng gǔ kǒu wèi wèi pín, ān dé shēng yá shì zǐ zhēn
píng rì gù zhī qióng yǒu guǐ, nián lái gèng jué lǎo qī rén
duǎn qíng pō qiè yíng tóu zì, dù jiǎn shí kāi shǔ jī chén
ér nǚ qǐ zhī huáng juǎn lè, kǔ xián wú bǔ fèi jīng shén

夜坐有感韵律

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

66068诗词网