天平先陇道中时将赴新安掾

范成大[宋]

天平先陇道中时将赴新安掾原文赏析

霜桥冰涧浄无尘,竹坞梅溪未放春。
百迭海山乡梦熟,三年江路旅愁生。
松楸永寄孤穷泪,泉石终收漫浪身。
好住邻翁各安健,归来相访说情真。

天平先陇道中时将赴新安掾拼音版

shuāng qiáo bīng jiàn jìng wú chén, zhú wù méi xī wèi fàng chūn
bǎi dié hǎi shān xiāng mèng shú, sān nián jiāng lù lǚ chóu shēng
sōng qiū yǒng jì gū qióng lèi, quán shí zhōng shōu màn làng shēn
hǎo zhù lín wēng gè ān jiàn, guī lái xiāng fǎng shuō qíng zhēn

天平先陇道中时将赴新安掾韵律

平平平仄仄平平,仄平平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平仄仄仄平平。

66068诗词网