从范至能参政游石湖精舍坐间走笔二首 其一

杨万里[宋]

从范至能参政游石湖精舍坐间走笔二首 其一原文赏析

孤塔鸥边迥,千岩镜裏看。
折花倩人插,摘叶护窗寒。
不是无相识,相从却是难。
归舟望精舍,已在白云端。

从范至能参政游石湖精舍坐间走笔二首 其一拼音版

gū tǎ ōu biān jiǒng, qiān yán jìng lǐ kàn
zhé huā qiàn rén chā, zhāi yè hù chuāng hán
bú shì wú xiāng shí, xiāng cóng què shì nán
guī zhōu wàng jīng shè, yǐ zài bái yún duān

从范至能参政游石湖精舍坐间走笔二首 其一韵律

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

66068诗词网