二十一弟寿二首 其二

项安世[宋]

二十一弟寿二首 其二原文赏析

叹兄龌龊身全老,喜弟生狞脸正童。
色要如童长不改,学须似老始多功。

二十一弟寿二首 其二拼音版

tàn xiōng wò chuò shēn quán lǎo, xǐ dì shēng níng liǎn zhèng tóng
sè yào rú tóng zhǎng bù gǎi, xué xū shì lǎo shǐ duō gōng

二十一弟寿二首 其二韵律

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

66068诗词网