转庵再用作字韵见酬有蓍蔡休咎之语復韵为答

许及之[宋]

转庵再用作字韵见酬有蓍蔡休咎之语復韵为答原文赏析

步蹇无良行,思苦乏新作。
虫声徒自切,我病有何乐。
言写纾短怀,深汲难远酌。
敢嗟凤兮凤,正惭貉非貉。
诗家有医王,同社求句瘼。
固不相短长,祇恐自鄙薄。
胡为作蚁梦,乃欲谈豹略。
此意诚起懦,斯言几善谑。
天幸吾已数,人生归有託。
居然成老丑,何者裨画诺。
知予与罪予,併束春秋阁。

转庵再用作字韵见酬有蓍蔡休咎之语復韵为答拼音版

bù jiǎn wú liáng xíng, sī kǔ fá xīn zuò
chóng shēng tú zì qiè, wǒ bìng yǒu hé lè
yán xiě shū duǎn huái, shēn jí nán yuǎn zhuó
gǎn jiē fèng xī fèng, zhèng cán háo fēi háo
shī jiā yǒu yī wáng, tóng shè qiú jù mò
gù bù xiāng duǎn cháng, qí kǒng zì bǐ bó
hú wéi zuò yǐ mèng, nǎi yù tán bào lüè
cǐ yì chéng qǐ nuò, sī yán jǐ shàn xuè
tiān xìng wú yǐ shù, rén shēng guī yǒu tuō
jū rán chéng lǎo chǒu, hé zhě bì huà nuò
zhī yǔ yǔ zuì yǔ, bìng shù chūn qiū gé

转庵再用作字韵见酬有蓍蔡休咎之语復韵为答韵律

仄○平平○,○仄仄平仄。
平平平仄仄,仄仄仄平仄。
平仄平仄平,○仄○仄仄。
仄平仄平仄,○平仄平仄。
平平仄平○,平仄平仄仄。
仄仄○仄○,平仄仄仄仄。
平平仄仄仄,仄仄平仄仄。
仄仄平仄平,平平仄仄仄。
平仄平仄仄,平平平仄仄。
平平平仄仄,平仄平仄仄。
平仄仄仄仄,仄仄平平仄。

66068诗词网