相州道中

楼钥[宋]

相州道中原文赏析

千古兴亡一梦惊,就中物理似持衡。
茜花空染朝歌血,荒草犹祠羑里城。
但见反身知自咎,谁言修政欲相倾。
知音只有昌黎操,臣罪当诛主圣明。

相州道中拼音版

qiān gǔ xīng wáng yī mèng jīng, jiù zhōng wù lǐ shì chí héng
qiàn huā kōng rǎn zhāo gē xuè, huāng cǎo yóu cí yǒu lǐ chéng
dàn jiàn fǎn shēn zhī zì jiù, shuí yán xiū zhèng yù xiāng qīng
zhī yīn zhǐ yǒu chāng lí cāo, chén zuì dāng zhū zhǔ shèng míng

相州道中韵律

平仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

66068诗词网