题萧叔原江山图画

曾丰[宋]

题萧叔原江山图画原文赏析

玻璃横眠苍玉立,一段清姿天幻出。
霞作丹浆云墨汁,恢张太素以为质。
一时盘古纵横笔,万古玄冥浓淡色。
干坤两间一亭中,立人自下酬答功。
酒盏碁枰意气充,熏炉茗椀情性融。
耳阏目阏还大道,声尘色尘入长空。
客来且伴主人醉,机械客犹梏仁智。
未知二者一之赘,休言一者赘之细。
上人已悟细之至,何当更悟也无细,若至之谓□□□。

题萧叔原江山图画拼音版

bō lí héng mián cāng yù lì, yī duàn qīng zī tiān huàn chū
xiá zuò dān jiāng yún mò zhī, huī zhāng tài sù yǐ wéi zhì
yī shí pán gǔ zòng héng bǐ, wàn gǔ xuán míng nóng dàn sè
gàn kūn liǎng jiān yī tíng zhōng, lì rén zì xià chóu dá gōng
jiǔ zhǎn qí píng yì qì chōng, xūn lú míng wǎn qíng xìng róng
ěr è mù è hái dà dào, shēng chén sè chén rù cháng kōng
kè lái qiě bàn zhǔ rén zuì, jī xiè kè yóu gù rén zhì
wèi zhī èr zhě yī zhī zhuì, xiū yán yī zhě zhuì zhī xì
shàng rén yǐ wù xì zhī zhì, hé dāng gèng wù yě wú xì, ruò zhì zhī wèi

题萧叔原江山图画韵律

?平○平○仄仄,仄仄平平平仄仄。
平仄平平平仄仄,平○仄仄仄平仄。
仄平平仄仄○仄,仄仄平平平仄仄。
平平仄○仄平○,仄平仄仄平仄平。
仄仄平平仄仄平,平平仄仄平仄平。
仄仄仄仄平仄仄,平平仄平仄○○。
仄平○仄仄平仄,平仄仄○仄平仄。
仄平仄仄仄平仄,平平仄仄仄平仄。
仄平仄仄仄平仄,平○○仄仄平仄,仄仄平仄???。

66068诗词网