周十三丈约同马三丈入青原山赋诗五首以记行 其五

赵蕃[宋]

周十三丈约同马三丈入青原山赋诗五首以记行 其五原文赏析

游山忘幞被,唤渡已无航。
隔岸初更动,缘沙数里长。
大呼空亟疾,小立更微茫。
莫遣眠鸥觉,笑人朝夕忙。

周十三丈约同马三丈入青原山赋诗五首以记行 其五拼音版

yóu shān wàng fú bèi, huàn dù yǐ wú háng
gé àn chū gēng dòng, yuán shā shù lǐ cháng
dà hū kōng jí jí, xiǎo lì gèng wēi máng
mò qiǎn mián ōu jué, xiào rén zhāo xī máng

周十三丈约同马三丈入青原山赋诗五首以记行 其五韵律

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,仄平平仄平。

66068诗词网