次韵王令君祷雨用杜草堂韵

史弥宁[宋]

次韵王令君祷雨用杜草堂韵原文赏析

疲甿吾所矜,可忍浚膏血。
每事既厥心,其敢惮烦屑。
旱魃偶挻灾,慨念肠欲热。
笺天走羣望,精神重澡雪。
一雨斗清凉,炎歊随荡灭。
多稼復如云,指日看秀结。
感通翻覆手,田里洗愁绝。
祷禜荷同寅,肝胆无楚越。

次韵王令君祷雨用杜草堂韵拼音版

pí méng wú suǒ jīn, kě rěn jùn gāo xuè
měi shì jì jué xīn, qí gǎn dàn fán xiè
hàn bá ǒu shān zāi, kǎi niàn cháng yù rè
jiān tiān zǒu qún wàng, jīng shén zhòng zǎo xuě
yī yǔ dòu qīng liáng, yán xiāo suí dàng miè
duō jià fù rú yún, zhǐ rì kàn xiù jié
gǎn tōng fān fù shǒu, tián lǐ xǐ chóu jué
dǎo yǒng hé tóng yín, gān dǎn wú chǔ yuè

次韵王令君祷雨用杜草堂韵韵律

平平平仄平,仄仄仄○仄。
仄仄仄仄平,○仄仄平仄。
仄仄仄平平,仄仄平仄仄。
平平仄平仄,平平○仄仄。
仄仄仄平平,平平平仄仄。
平仄仄○平,仄仄○仄仄。
仄平平仄仄,平仄仄平仄。
仄○○平平,平仄平仄仄。

66068诗词网