七十八咏六言十首 其六

刘克庄[宋]

七十八咏六言十首 其六原文赏析

竹林下沈酣者,洛社中起舞人。
与籍糟汉通谱,是灌花翁后身。

七十八咏六言十首 其六拼音版

zhú lín xià shěn hān zhě, luò shè zhōng qǐ wǔ rén
yǔ jí zāo hàn tōng pǔ, shì guàn huā wēng hòu shēn

七十八咏六言十首 其六韵律

仄平仄○平仄,仄仄○仄仄平。
仄仄平仄平仄,仄仄平平仄平。

66068诗词网