鴈山夏夜

释元肇[宋]

鴈山夏夜原文赏析

浮岚空翠湿衣襟,合磵流泉奏玉琴。
古殿芗寒起僧定,莫楼烟重咽钟音。
随风萤火光明灭,得雨芭蕉语浅深。
猛省南来二千里,不应翻作兔投林。

鴈山夏夜拼音版

fú lán kōng cuì shī yī jīn, hé jiàn liú quán zòu yù qín
gǔ diàn xiāng hán qǐ sēng dìng, mò lóu yān zhòng yàn zhōng yīn
suí fēng yíng huǒ guāng míng miè, dé yǔ bā jiāo yǔ qiǎn shēn
měng shěng nán lái èr qiān lǐ, bù yīng fān zuò tù tóu lín

鴈山夏夜韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

66068诗词网