和临湘奉议孙敷山归田十咏 其一

徐经孙[宋]

和临湘奉议孙敷山归田十咏 其一原文赏析

仰止高风早赋归,晚生自恨不同时。
公如岭上孤松秀,我亦松间百尺丝。

和临湘奉议孙敷山归田十咏 其一拼音版

yǎng zhǐ gāo fēng zǎo fù guī, wǎn shēng zì hèn bù tóng shí
gōng rú lǐng shàng gū sōng xiù, wǒ yì sōng jiān bǎi chǐ sī

和临湘奉议孙敷山归田十咏 其一韵律

仄仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网