臂痛六言 其三

林希逸[宋]

臂痛六言 其三原文赏析

列子肘停杯水,吴生臂画圆光。
此是病魔饶借,莫将妙手夸张。

臂痛六言 其三拼音版

liè zǐ zhǒu tíng bēi shuǐ, wú shēng bì huà yuán guāng
cǐ shì bìng mó ráo jiè, mò jiāng miào shǒu kuā zhāng

臂痛六言 其三韵律

仄仄仄平平仄,平平仄仄平平。
仄仄仄平平仄,仄○仄仄平○。

66068诗词网