客有谈淮土纵猎之乐因为之歌

萧立之[宋]

客有谈淮土纵猎之乐因为之歌原文赏析

雪云厌天寻丈低,将军观兵出打围。
弯弓数肋射走鹿,刀槊不减并州儿。
盘空健鹘眦欲裂,落日洗空狐兔穴。
将军白马锦貂褕,奏凯归来清夜月。

客有谈淮土纵猎之乐因为之歌拼音版

xuě yún yàn tiān xún zhàng dī, jiāng jūn guān bīng chū dǎ wéi
wān gōng shù lē shè zǒu lù, dāo shuò bù jiǎn bīng zhōu ér
pán kōng jiàn gǔ zì yù liè, luò rì xǐ kōng hú tù xué
jiāng jūn bái mǎ jǐn diāo yú, zòu kǎi guī lái qīng yè yuè

客有谈淮土纵猎之乐因为之歌韵律

仄平仄平平仄平,○平○平仄仄平。
平平仄仄仄仄仄,平仄仄仄○平平。
平○仄仄仄仄仄,仄仄仄○平仄仄。
○平仄仄仄平平,仄仄平平平仄仄。

66068诗词网