春日

吴锡畴[宋]

春日原文赏析

韶光大半去匆匆,几许幽情递不通。
燕未成家寒食雨,人如中酒落花风。
一窗草忆濂溪老,五亩园思涑水翁。
无赋招魂成独啸,且排春句答春工。

春日拼音版

sháo guāng dà bàn qù cōng cōng, jǐ xǔ yōu qíng dì bù tōng
yàn wèi chéng jiā hán shí yǔ, rén rú zhōng jiǔ luò huā fēng
yī chuāng cǎo yì lián xī lǎo, wǔ mǔ yuán sī sù shuǐ wēng
wú fù zhāo hún chéng dú xiào, qiě pái chūn jù dá chūn gōng

春日韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。

66068诗词网