过零丁洋

文天祥[宋]

过零丁洋原文赏析

辛苦遭逢起一经,干戈落落四周星。
山河破碎风抛絮,身世飘摇雨打萍。
皇恐滩头说皇恐,零丁洋裏叹零丁。
人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

过零丁洋拼音版

xīn kǔ zāo féng qǐ yī jīng, gān gē luò luò sì zhōu xīng
shān hé pò suì fēng pāo xù, shēn shì piāo yáo yǔ dǎ píng
huáng kǒng tān tóu shuō huáng kǒng, líng dīng yáng lǐ tàn líng dīng
rén shēng zì gǔ shuí wú sǐ, liú qǔ dān xīn zhào hàn qīng

过零丁洋韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网