苦怀六首 其四

郑思肖[宋]

苦怀六首 其四原文赏析

昔为天上云,今作地下尘。
踠足屡哭懊,痛惜六尺身。
父母生我时,教我为贤人。
生得男儿骨,一死亦精神。
畴谓迫中年,堕影浊水滨。
跼蹐走残命,语飒气不伸。
固知復继剥,霜雪天地仁。
愿得一脉暖,散为天下春。
援手水火间,以道拯斯民。
俾知尊卑位,万世不湮沦。

苦怀六首 其四拼音版

xī wèi tiān shàng yún, jīn zuò dì xià chén
wǎn zú lǚ kū ào, tòng xī liù chǐ shēn
fù mǔ shēng wǒ shí, jiào wǒ wèi xián rén
shēng de nán ér gǔ, yī sǐ yì jīng shén
chóu wèi pò zhōng nián, duò yǐng zhuó shuǐ bīn
jú jí zǒu cán mìng, yǔ sà qì bù shēn
gù zhī fù jì bō, shuāng xuě tiān dì rén
yuàn dé yī mài nuǎn, sàn wèi tiān xià chūn
yuán shǒu shuǐ huǒ jiān, yǐ dào zhěng sī mín
bǐ zhī zūn bēi wèi, wàn shì bù yān lún

苦怀六首 其四韵律

仄平平仄平,平仄仄仄平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
仄仄平仄平,○仄平平平。
平仄平平仄,仄仄仄平平。
平仄仄○平,○仄仄仄平。
仄仄仄平仄,仄仄仄仄平。
仄平仄仄仄,平仄平仄平。
仄仄仄仄仄,仄平平仄平。
○仄仄仄○,仄仄仄平平。
仄平平平仄,仄仄仄平平。

66068诗词网