题万户府瑞麦图

陆文圭[宋]

题万户府瑞麦图原文赏析

河中之野木连理,文人作颂何所美。
鲤湖之水莲双葩,史臣纪异不足夸。
木叶饥来岂堪食,莲花远观空有色。
由来上瑞是丰年,芙蓉池外麦连天。
一茎三穗攒秀颖,好事军中万口传。
阅武堂成政多暇,刀剑不如牛犊价。
老农噉饭看昇平,奇祥异产从天下。
香饵先收夏陇云,雪匙可卜秋田稼。
绝怜西蜀杜参谋,困饥空怀当世忧。
崆峒麦熟无人穫,且问王师休未休。

题万户府瑞麦图拼音版

hé zhōng zhī yě mù lián lǐ, wén rén zuò sòng hé suǒ měi
lǐ hú zhī shuǐ lián shuāng pā, shǐ chén jì yì bù zú kuā
mù yè jī lái qǐ kān shí, lián huā yuǎn guān kōng yǒu sè
yóu lái shàng ruì shì fēng nián, fú róng chí wài mài lián tiān
yī jīng sān suì zǎn xiù yǐng, hǎo shì jūn zhōng wàn kǒu chuán
yuè wǔ táng chéng zhèng duō xiá, dāo jiàn bù rú niú dú jià
lǎo nóng dàn fàn kàn shēng píng, qí xiáng yì chǎn cóng tiān xià
xiāng ěr xiān shōu xià lǒng yún, xuě shi kě bo qiū tián jià
jué lián xī shǔ dù cān móu, kùn jī kōng huái dāng shì yōu
kōng tóng mài shú wú rén huò, qiě wèn wáng shī xiū wèi xiū

题万户府瑞麦图韵律

平○平仄仄平仄,平平仄仄平仄仄。
仄平平仄平平平,仄平仄仄仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平仄○○仄仄。
平平仄仄仄平平,平平平仄仄平平。
仄平○仄平仄仄,仄仄平○仄仄○。
仄仄平平仄平仄,平仄仄○平仄仄。
仄平仄仄○平平,平平仄仄○平仄。
平仄平○仄仄平,仄平仄仄平平仄。
仄平平仄仄○平,仄平○平○仄平。
平平仄仄平平仄,○仄○平平仄平。

66068诗词网