边游录戍卒言

于濆[唐]

边游录戍卒言原文赏析

二十属卢龙,三十防沙漠。
平生爱功业,不觉从军恶。
今来客鬓改,知学弯弓错。
赤肉痛金疮,他人成卫霍。
目断望君门,君门苦寥廓。

边游录戍卒言拼音版

èr shí shǔ lú lóng, sān shí fáng shā mò
píng shēng ài gōng yè, bù jué cóng jūn è
jīn lái kè bìn gǎi, zhī xué wān gōng cuò
chì ròu tòng jīn chuāng, tā rén chéng wèi huò
mù duàn wàng jūn mén, jūn mén kǔ liáo kuò

边游录戍卒言韵律

仄仄仄平平,○仄○平仄。
平平仄平仄,仄仄○平仄。
平平仄仄仄,平仄平平仄。
仄仄仄平平,平平平仄仄。
仄仄仄平平,平平仄平仄。

66068诗词网