九二

王梵志[唐]

九二原文赏析

恶事惣须弃,(「弃」,伯三六五六、伯四○九四卷作「去」。
)善事莫相违。
知意求妙法,必得见如来。
(按以上为原卷王梵志诗第一卷。
)。

九二拼音版

è shì zǒng xū qì, qì, bó sān liù wǔ liù bó sì jiǔ sì juǎn zuò qù
shàn shì mò xiāng wéi
zhī yì qiú miào fǎ, bì děi jiàn rú lái
àn yǐ shàng wèi yuán juàn wáng fàn zhì shī dì yī juàn

九二韵律

仄仄?平仄,??仄?,仄○仄仄仄?仄仄?仄仄仄仄?仄?。
?仄仄仄○平。
平仄平仄仄,仄仄仄○平。
?仄仄仄平平仄○仄仄平仄仄仄。
?。

66068诗词网