栽花

释智圆[宋]

栽花原文赏析

移花来种草堂前,红紫纷纭间淡烟。
莫嘆朝开还暮落,人生荣辱事皆然。

栽花拼音版

yí huā lái zhǒng cǎo táng qián, hóng zǐ fēn yún jiān dàn yān
mò tàn cháo kāi hái mù luò, rén shēng róng rǔ shì jiē rán

栽花韵律

平平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。

66068诗词网