同王十三维偶然作十首 四

储光羲[唐]

同王十三维偶然作十首 四原文赏析

浮云在虚空,随风復卷舒。
我心方处顺,动作何忧虞。
但言婴世网,不復得间居。
迢递别东国,超遥来西都。
见人乃恭敬,曾不问贤愚。
虽若不能言,中心亦难诬。
故乡满亲戚,道远情日疎。
偶欲陈此意,復无南飞凫。

同王十三维偶然作十首 四拼音版

fú yún zài xū kōng, suí fēng fù juǎn shū
wǒ xīn fāng chù shùn, dòng zuò hé yōu yú
dàn yán yīng shì wǎng, bù fù dé jiān jū
tiáo dì bié dōng guó, chāo yáo lái xī dōu
jiàn rén nǎi gōng jìng, céng bù wèn xián yú
suī ruò bù néng yán, zhōng xīn yì nán wū
gù xiāng mǎn qīn qī, dào yuǎn qíng rì shū
ǒu yù chén cǐ yì, fù wú nán fēi fú

同王十三维偶然作十首 四韵律

平平仄平○,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄平平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○平。
平仄仄平仄,平平平平平。
仄平仄平仄,平仄仄平平。
平仄仄平平,○平仄○平。
仄平仄○仄,仄仄平仄○。
仄仄平仄仄,仄平平平平。

66068诗词网