春晏北园三首 其一

宋祁[宋]

春晏北园三首 其一原文赏析

春物在无几,景随人意閒。
笋生迷坞缺,花尽失林殷。
坠絮来何所,轻云久未还。
持杯问流照,肯信有朱颜。

春晏北园三首 其一拼音版

chūn wù zài wú jǐ, jǐng suí rén yì xián
sǔn shēng mí wù quē, huā jǐn shī lín yīn
zhuì xù lái hé suǒ, qīng yún jiǔ wèi hái
chí bēi wèn liú zhào, kěn xìn yǒu zhū yán

春晏北园三首 其一韵律

平仄仄平仄,仄平平仄平。
仄平平平仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

66068诗词网